Regelgeving

Thema: Regelgeving.

Boodschappen:

a. een. Subsidiestelsel Natuurin Landschap (ANLb) 
b. Provincie
c. Waterschap
d. Gemeente
e. Wet Natuurbescherming 
f. Zoeken en rapen van (kievits-) eieren 
g. Predatiebeleid en predatorenbeheer
h. Gedragcodes en handhaving

 • Zoeken en rapen van (kievits-)eieren

  Met de introductie van de Wet natuurbescherming is er per 1-1-2017 geen specifieke regeling meer voor het rapen van kievitseieren. De algemene regels zijn van toepassing: een algemeen ...

 • Predatiebeleid en predatorenbeheer

  Predatie is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de weidevogelpopulaties, maar wel in steeds meer regio’s een (versterkend) probleem voor de kleinere en daardoor kwetsbaar wordende weidevogel...

 • Provincie

  Het natuur- en landschapsbeleid is een kerntaak van de provincies. Elke provincie heeft dat beleid en de financiën daarvoor vastgelegd in een Natuurbeleidsplan. In het Natuurbeleidsplan staat aangegev...

 • Waterschap

  Waterbeheer is van essentieel belang voor behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Het Waterschap is de belangrijkste partner. Ingrepen in de waterbeheersing zijn aan regels gebonden. Meestal komen ...

 • Gemeente

  Gemeenten faciliteren steeds vaker en bieden soms ook financiële ondersteuning voor allerlei projecten op het gebied van de inrichting van natuur en landschap, voorlichting en educatieve activiteiten....

 • Wet natuurbescherming

  Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De bescherming van dier- en plantensoorten, nat...

 • Gedragscodes en handhaving

  Inrichtingswerk ten behoeve van weidevogel- of landschapsbeheer kan er toe leiden dat in het leefgebied van beschermde soorten (tijdelijk)  ingegrepen moet worden. Van tevoren moet altijd in een rappo...

 • Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (ANLb)

  Op grond van internationale verplichtingen moet Nederland zorgdragen voor de op haar grondgebied voorkomende flora en fauna. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van die internationale verplichtin...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: