Gedragscodes en handhaving

Inrichtingswerk ten behoeve van weidevogel- of landschapsbeheer kan er toe leiden dat in het leefgebied van beschermde soorten (tijdelijk)  ingegrepen moet worden. Van tevoren moet altijd in een rapportage vastgelegd worden welke soorten het betreft en hoe daar mee omgegaan wordt. Ontbreekt deze rapportage dan kan het werk stilgelegd worden.

Voor handelingen die plaatsvinden overeenkomstig goedgekeurde gedragscodes geldt op grond van de Wet natuurbescherming (net als onder de Flora- en faunawet) een vrijstelling van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten.

De aannemer die het werk gaat uitvoeren, moet dan volgens een goedgekeurde gedragscode werken. Vergewis je als opdrachtgever of zo’n gedragscode van kracht is (zie ook www.rvo.nl). Gedragscodes die zijn vastgesteld onder de Ffw blijven gewoon van kracht onder de Wet natuurbescherming voor de periode dat ze zijn vastgesteld.

Relevant zijn o.a. de gedragscode natuurbeheer die ziet op werkzaamheden in het natuurbeheer (waaronder beheer van weidevogelgrasland) en de gedragscode voor de waterschappen die ziet op werkzaamheden die de waterschappen (laten) uitvoeren, zoals het maaien van walkanten, baggeren, schonen van waterlopen e.d. Alle overheden hebben handhavers in dienst.

Overeenkomsten en vergunningen kunnen onaangekondigd gecontroleerd worden. Handhavers die bijzonder opsporingsambtenaar (Boa) zijn, kunnen uw eigendommen zonder toestemming betreden en onderzoek doen. Raadpleeg bij problemen het bestuur van uw Collectief  of een deskundige.

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer