Predatiebeleid en predatorenbeheer

Predatie is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de weidevogelpopulaties, maar wel in steeds meer regio’s een (versterkend) probleem voor de kleinere en daardoor kwetsbaar wordende weidevogelpopulaties.

Predatorenbeheer heeft alleen zin wanneer aan de randvoorwaarden voor goed weidevogelbeheer is voldaan: voldoende openheid en rust, hoog waterpeil, kruidenrijk grasland en een goed mozaïek met voldoende laat maaibeheer. Ook moet duidelijk zijn welke predator het probleem veroorzaakt. Het merendeel van de predatie vindt immers ’s nachts plaats. Voor Vogelbescherming genieten preventieve maatregelen de sterke voorkeur boven lethale maatregelen zoals afschot.

Predatorenbeheer dient te allen tijde plaats te vinden in overeenstemming met het faunabeheerplan dat is goedgekeurd door de betreffende provincie en de overige wettelijke vereisten. Jacht, schadebestrijding en populatiebeheer zijn aan strenge regels gehouden. Jachthouders zijn verplicht lid van een Wildbeheereenheid en moeten intensief met de (organisaties van) grondgebruikers en eigenaren samenwerken om schade te voorkomen en te bestrijden.

Er geldt een landelijke vrijstelling voor grondgebruikers voor het bestrijden op door hen gebruikte gronden van zes soorten (waaronder de vos) die zijn aangewezen als soorten die in het gehele land schade veroorzaken. Provincies kunnen daarnaast onder voorwaarden een vrijstelling aan grondgebruikers verlenen voor andere soorten die belangrijke schade veroorzaken in de desbetreffende provincie. Daartoe mogen slechts de middelen worden gebruikt die daarvoor zijn aangewezen, waarbij tevens geldt dat nadelige gevolgen voor welzijn van vogels en dieren worden voorkomen of zo veel mogelijk beperkt en het doden zoveel mogelijk wordt vermeden. De provincie is ook bevoegd om onder strikte voorwaarden ontheffing te verlenen van de verboden voor predatorenbeheer. Deze besluiten kunnen van jaar op jaar wijzigen en per provincie verschillen. Het is dus belangrijk om de vinger aan de pols te houden.

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer