Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (ANLb)

Op grond van internationale verplichtingen moet Nederland zorgdragen voor de op haar grondgebied voorkomende flora en fauna. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van die internationale verplichtingen ligt bij de rijksoverheid. Provincies dragen de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen voor het behoud en herstel van natuur en landschap. Grondslag daarvoor zijn de afspraken die het Rijk en de provincies daar over hebben gemaakt en de Wet natuurbescherming. 

Behoud en herstel van natuur en landschap in agrarische gebieden wordt door provincies via verschillende instrumenten gedaan, waarvan het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer een van de belangrijkste is voor weidevogels en akkervogels.

Elke provincie heeft een Provinciaal Natuurbeleidsplan vastgesteld. Dit bevat o.a. doelstellingen en begrenst b.v. de kerngebieden, waar agrarisch natuurbeheer de grootste kans op succes heeft.

Bij de realisatie van agrarisch natuurbeheer spelen de collectieven een sleutelrol. Zij zijn doorgaans ontstaan uit gebiedsgerichte samenwerking van meerdere Agrarische Natuurverenigingen. De collectieven zijn gecertificeerd en leveren aan de provincie samenhangende Gebiedsplannen. Een gebiedsplan draagt bij aan de realisatie van de doelen van het provinciaal Natuurbeleidsplan en  moet door de provincie worden goedgekeurd. Een gebiedsplan beschrijft de doelen, de bijbehorende beheerpakketten en vergoedingen. Per gebied kunnen de beheerpakketten anders zijn. 

De collectieven organiseren de gebiedsgerichte samenwerking, met overheden en met andere gebiedspartners. Daarnaast begeleiden de collectieven agrariërs bij het inpassen van het beheer in hun bedrijfsvoering.

Collectieven van agrariërs die landbouwgrond beheren, terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor het beheer en inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De overeenkomst geldt voor een periode van zes jaar. De begindatum is altijd 1 januari.

Agrariërs/beheerders die meedoen aan het realiseren van een gebiedsplan moeten, om de vergoedingen te ontvangen, hun beheer jaarlijks opgeven bij hun Gecombineerde opgave (www.MijnRVO.nl

Voor de details raadpleeg www.portaalnatuurenlandschap.nl  of www.natuurbeheer.nu

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer