Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De bescherming van dier- en plantensoorten, natuurgebieden en houtopstanden in Nederland is daarmee in één integrale wet gekomen die de regelgeving vereenvoudigt en beter aansluit bij de Europese natuurwetgeving (vooral de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn).

Doelstellingen van de wet zijn: 

a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies,

c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.  

Met de nieuwe wet veranderen ook de rollen en verantwoordelijkheden van Rijk en provincies. Het Rijk heeft veel bevoegdheden overgedragen aan de provincies. 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer