Plas dras

Plas dras ontstaat door lage delen van april tot augustus of zelfs het hele jaar rond onder water te laten staan of onder water te zetten (0-20 cm). De aanbevolen oppervlakte is minimaal een 0,5 ha per 100 ha weidevogelgebied. Dit trekt grote aantallen steltlopers en eenden aan om er voedsel  te zoeken, te baltsen, te slapen en te ruien en er dichtbij te broeden en de kuikens op te laten groeien. 

Belang

In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in de plas dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek. 

Aanleg

Maak bij de aanleg gebruik van een natuurlijke laagte, liefst met een eigen peilvak. Juli of augustus zijn goede maanden voor de aanleg. Een effectieve plas dras bestaat uit een (gegraven) laagte die tenminste een halve hectare groot is. De taluds zijn erg belangrijk. Die moeten heel langzaam oplopen om droogvallende, slikrijke oevers op te leveren die van levensbelang zijn voor opgroeiende kuikens. De taluds moeten jaarlijks goed onderhouden worden ter voorkoming van dichtgroeien met hoge moeraskruiden en houtige gewassen.

Voorkom de ecologische val

In de directe omgeving van de plas dras ligt altijd kuikenland (15 juni) en/of percelen met extensieve beweiding. Een plas dras ligt ook ver van verstoringsbronnen als wegen en paden en opgaande begroeiing (bomen). 

Concrete tips en maatregelen voor weidevogels leest u in de factsheets weidevogels van Vogelbescherming.

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: