Thema's

 • Landschap

  Weidevogels houden van een open landschap waar in de broedtijd rust heerst. Verdichting en versnippering van het landschap leiden tot een afname van de weidevogelbevolking. Niet alleen het broedbiotoop verslechtert, het geeft ook extra ruimte voor belagers. Werk dus aan het open houden van het landschap, bewaak de rust tijdens de broedtijd en vermijd de aanleg van wandel- en fietspaden, bosjes en riet- en moerasterreinen. Elke grondsoort heeft zijn eigen aantallen en soorten weidevogels.

 • Water

  Wie het weidevogelbeheer tot een succes wil maken, werkt met een (tijdelijk) hoog weidevogelpeil: hoog water in de sloten, hoog in het maaiveld levende regenwormen en ondiep water (plas dras) tijdens het broedseizoen. Het vergroot de kans dat meer jongen vliegvlug worden. Probeer ook de inrichting en het beheer van de percelen hieraan te koppelen. Slootkanten zijn rijke voedselplaatsen. Leg zulke stroken slim aan elkaar om zo het mozaïekbeheer te versterken en schuil- en verplaatsingszones tussen de percelen en (schralere) randen met verlate maaidata te maken. Dat kan binnen het gehele bedrijf maar denk ook aan de buren.

 • Grassen en kruiden

  De kwaliteit van gras- en bouwland staat voorop bij het op orde krijgen en houden van het broedbiotoop van de weidevogels. Het is een voorwaarde voor zowel vogels als koeien. Ontwikkel kruidenrijk grasland en schralere randen en verbindt deze zoveel mogelijk met elkaar. Werk in een mozaïek door strooi- en maaitrappen toe te passen, percelen te weiden en aangepast te maaien zodat jonge vogels vliegvlug kunnen worden en ook laat broedende soorten kunnen overleven.

 • Bemesting

  Op veel bedrijven wordt geregeld de mineralensamenstelling van de bodem gemeten en bewaakt. Dat is ook nodig vanwege de relatie bodem, gewas, gezonde dieren en de kwaliteit van de producten. Bij het werken met weidevogels speelt bemesting met vooral ruige mest een voorname rol. Met een zorgvuldig gefaseerd bemestingsschema, gedoseerd per perceel, is het mogelijk de maaidatum vooruit te beïnvloeden. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van het weidevogelbiotoop en de overleving van de kuikens vergroot. Het matigen van kunstmest stimuleert bovendien de biodiversiteit van de percelen.

 • Regelgeving

  Regels zijn nodig om het beheer van natuur en landschap te laten slagen. Rijk en Provincie schrijven voor waar de beheeractiviteiten aan moeten voldoen. Om zo gezamenlijk afgesproken doelen (voor het algemene belang) te halen, maar ook om de betalingen te kunnen regelen. Die regelgeving verandert echter nogal eens. Skalsumer Natuurbeheer actualiseert dit thema geregeld in dit programma. Zo blijft u op de hoogte.

 • Natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve landbouw is als begrip gelanceerd door het Ministerie van Economische Zaken. Het duikt steeds vaker op in debatten rondom de thema’s landbouw, natuur en milieu. Natuurinclusief betekent letterlijk: natuur inbegrepen. Bedoeld wordt een vorm van landbouw die streeft naar een maximaal positief effect van natuur op de agrarische bedrijfsvoering en een minimaal negatief effect van landbouw op natuur. Welke natuur goed op uw bedrijf past is mede afhankelijk van het landschap waar uw bedrijf ligt. Bijvoorbeeld laag gelegen veenweidegebieden zijn geschikt voor weidevogels. De hogere en droge delen van Nederland zijn vaak gunstig voor akkervogels. Ieder landbouwbedrijf kan bijdragen

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer